Ajuda econòmica per a famílies nombroses o amb un familiar discapacitat.

Des de Infodret volem informar que durant aquest any 2015, les famílies nombroses i les que compten amb membres afectats per algun tipus de discapacitat ja poden sol·licitar l’abonament anticipat de les ajudes d’1.200 euros anuals –100 euros al mes– que va aprovar el govern en el marc de la reforma de l’impost de la renda de les persones físiques.

Els requisits, són dos: d’una banda, realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la seguretat social o mutualitat alternativa; per un altre, tenir dret a l’aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d’una família nombrosa.

Passem a detallar els requisits segons l’agència tributària.

Normativa.

• Nou article 81.bis de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
• Nou article 60.bis del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
• Ordre Ministerial Formes de presentació de la sol·licitud i comunicació de variacions (Formulari 143)

Suposits.

• Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
• Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.
• Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

Requisits.

Requisits per sol·licitar l’abonament anticipat.

1) Estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat del descendent o ascendent. És convenient que comprovi que disposa del títol de família nombrosa i del certificat de discapacitat. La seva Comunitat Autònoma (o si escau les Direccions territorials de l’IMSERSO a Ceuta i a Melilla) enviaran aquesta informació directament a l’Agència Tributària perquè aquesta pugui realitzar l’abonament anticipat.

2) Tots els sol·licitants, així com els descendents i ascendents amb discapacitat han de disposar de nombre d’identificació fiscal (NIF) sense el qual no es podrà presentar la sol·licitud.

3) Els sol·licitants han de realitzar una activitat per compte propi o aliena per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzar durant els terminis mínims.

Quins són els períodes mínims de cotització per tenir dret a l’abonament anticipat?

Per poder demanar l’abonament anticipat és necessari que el sol·licitant estigui donat d’alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzar els terminis mínims que a continuació s’indiquen:

a) Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant, almenys, quinze dies de cada mes, en el Règim General o en els Règims Especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.

b) Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral del qual sigui de, almenys, el 50 per 100 de la jornada ordinària en l’empresa, en còmput mensual, i es trobin en alta durant tot el mes en els règims citats en la lletra anterior.

c) Treballadors per compte d’altri en alta en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social quan s’hagués optat per bases diàries de cotització, que realitzin, almenys, deu jornades reals en aquest període.

d) Treballadors inclosos en els restants Règims Especials de la Seguretat Social no citats en les lletres anteriors o mutualistes de les respectives Mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies en el mes.

Descripció.

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d’IRPF 2015.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les anteriors deduccions respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Les deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna, les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat social i Mutualitats reportades en cada període impositiu.

Si es tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el citat límit s’aplicarà de forma independent respecte de cadascun d’ells.

 

 

 

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada