Condicions d’ús / Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús són establertes, d’una part, pel bufet Infodret, divisió en línia de Bufet Tejedor Pérez, SL amb despatx físic situat en C / Sant Jordi, 42, Mollet del Vallès, Barcelona.

Les presents condicions generals d’ús són acceptades per l’usuari, client, subscriptor o visitant de la web (en endavant, el “Client”). S’entendrà que per la mera utilització o visita de la web, el Client reconeix i accepta l’aplicació de les presents Condicions Generals, en la seva redacció modificada en cada moment per Infodret.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL declinen qualsevol responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de la utilització dels continguts i serveis inclosos al Web infringint el que disposen les presents Condicions Generals d’Ús.

2. Capacitat per a contractar

De conformitat amb la legislació aplicable, per adquirir els serveis jurídics de Infodret, el Client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per contractar que estableixi la llei del país del qual és nacional. A Espanya aquesta edat serà la de 18 anys. Si el Client actua en nom d’una persona jurídica, per l’acceptació de les presents Condicions Generals manifesta comptar amb les degudes facultats de representació.

Infodret es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut dels Serveis Jurídics, així com les condicions de contractació, sense que en cap cas aquesta modificació pugui afectar retroactivament als contractes ja celebrats.

Infodret es compromet a aplicar en tot moment la seva política de Seguretat i Protecció de Dades, en la seva redacció estipulada a la web.

 3. Direcció efectiva de l’assumpte per l’Advocat.

L’advocat està obligat a actuar en tot cas en estricte compliment de les normes deontològiques (especialment les referides al conflicte d’interessos i al secret professional) i amb la màxima diligència en la prestació dels Serveis Jurídics contractats pel Client, i exclusivament en les àrees del Dret per a les que compti amb l’experiència i formació adequades.

D’altra banda, l’advocat està obligat a facilitar al Client, amb relació al seu cas, la informació que li requereixi, verbal o escrita, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Terminis legals. En el cas que alguna autoritat judicial o administrativa hagi concedit al Client un termini per presentar escrits, realitzar actes processals o administratius, o que el client estigui sotmès a algun termini de prescripció o caducitat, el Client haurà de contractar el Servei Jurídic que es tracti amb la deguda antelació i comunicar l’existència d’aquest termini l’advocat designat per Infodret. L’advocat determinarà si queda temps per complir l’expressat termini en la seva primera entrevista personal amb el client, i en cas negatiu, la contractació del Servei Jurídic quedarà cancel·lada sense cap càrrec i, cas que hi hagi honoraris abonats pel Client, seran restituïts a aquest

4. CONSULTES JURÍDIQUES

L’assessorament inicial ofert al servei “advocat de guàrdia” té caràcter de primera anàlisi orientativa sobre el cas plantejat i no constitueix una proposta en ferm de línia d’actuacions, ja que aquesta només es pot establir després de la revisió detallada de tota la documentació i circumstàncies del cas plantejat.

L’assessorament “advocat de guàrdia” també és previ a la signatura, per part del client, de l’encàrrec professional que habilita el professional jurídic a assumir la representació legal del client i a rebre la contraprestació econòmica pactada. Per aquests motius l’assessorament advocat de guàrdia” té caire de recomanació orientativa i no suposa cap compromís per part de Infodret, que declina tota la responsabilitat sobre l’ús que la persona que fa ús del servei pugui fer de la informació rebuda.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Web, els seus continguts i noms de domini corresponents són propietat de Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL Els drets de propietat intel·lectual sobre la web s’estenen no només al contingut i títol del mateix, sinó també al seu logotip, disseny, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del mateix així com el codi amb el qual es troba programada, estant tots ells protegits d’acord amb la Llei espanyola de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d’autor. Això sense perjudici dels drets que corresponguin als autors del programari integrat en el Lloc sota la llicència corresponent.

Així mateix, Infodret i Bufet Tejedor Pérez són titulars dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren a la web.
Infodret i Bufet Tejedor Pérez es reserven els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre-li sobre els continguts del web , prohibint-se l’exercici dels anteriors drets sense autorització expressa del seu titular. Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produeixin, requereix autorització prèvia i expressa de Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL.

En cap cas, la web serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol Client.

6. REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

Excepte indicació en contra, es prohibeix expressament la reproducció, comunicació, modificació o distribució total o parcial, per qualsevol mitjà de difusió públic o privat, dels continguts de la web, sense l’autorització expressa del titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial , Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL

Aquests actes sobre els continguts o elements que integren la web només seran possibles mitjançant contracte subscrit entre l’interessat i Infodret i Bufet Tejedor Pérez i sota els termes i condicions que en el mateix s’estipulin, reservant-Infodret i Bufet Tejedor Pérez l’exercici de totes les accions siguin pertinents legalment en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL WEB I DELS SERVEIS JURÍDICS.

Infodret no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis Jurídics. Quan això sigui raonablement possible, Infodret advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels Serveis Jurídics. Infodret tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis Jurídics per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat ni l’obtenció de resultats que no depenguin exclusivament de l’activitat de Infodret i Bufet Tejedor Pérez o el seu personal. En particular, encara que no de manera exclusiva, Infodret i Bufet Tejedor Pérez no garanteixen que els clients puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis Jurídics, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis Jurídics.
Infodret i bufet Tejedor Pérez, SL exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis jurídics, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis jurídics, a la fiabilitat de la web i dels serveis Jurídics, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines web del Web oa aquelles des de les que es presten els Serveis Jurídics.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL no garanteixen la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis Jurídics i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els clients fan de la Web i dels Serveis Jurídics.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez exclouen tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els clients fan de la Web i dels serveis jurídics .

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL no controlen ni garanteixen l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels clients.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez no garanteixen la licitud, fiabilitat i utilitat dels textos publicats oa través del web (en endavant, els “Continguts”). Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiu, pels danys i perjudicis que puguin deure a (a) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (c) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts; (i) la inadequació per qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (f) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als continguts; (g) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra manera transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del web o dels Serveis jurídics.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, S.L. no garanteixen la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Infodret i Bufet Tejedor Pérez, S.L. exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL no controlen ni garanteixen l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els serveis jurídics prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez no garanteixen la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web. Infodret i Bufet Tejedor Pérez exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure als serveis jurídics prestats per tercers a través del web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure a (a) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través del web; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través del web; (c) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis jurídics per tercers a través del web; (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis jurídics prestats per tercers a través del web; (i) la inadequació per qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels Serveis Jurídics prestats per tercers a través del web; (f) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de Serveis Jurídics a través del web; (g) els vicis i defectes de tota classe dels Serveis Jurídics prestats per tercers a través del web.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PER LA UTILITZACIÓ DEL WEB, DELS SERVEIS JURÍDICS I DELS CONTINGUTS PELS USUARIS

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL no tenen obligació de controlar i no controla la utilització que els Clients fan de la Web, dels Serveis Jurídics i dels Continguts. En particular, Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL no garanteixen que els clients utilitzin la web, els Serveis Jurídics i els Continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si és el cas, les condicions particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL tampoc tenen l’obligació de verificar i no verifiquen la identitat dels clients, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els clients proporcionen sobre si mateixos a altres clients.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels Serveis Jurídics i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web.

11. INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS

En el cas que el Client desitgi comunicar alguna incidència o efectuar alguna reclamació podrà fer-ho per telèfon, correu electrònic o correu ordinari a l’adreça o números, i durant l’horari que figuren en cada moment a l’apartat de contacte de la web.

12. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

12.1. Mesures i nivells de seguretat.

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, S.L. han adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recollides a través del web són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de Bufet Tejedor Pérez, SL, que és també l’entitat que n’és responsable.

L’emplenament de formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la web implica el consentiment exprés del client o usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de Bufet Tejedor Pérez, SL

El client o usuari pot exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant correu electrònic, correu ordinari o fax als nostres números i domicili social o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del client o usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

12.2. Secret professional

Les comunicacions privades entre els clients i el nostre personal són confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant estrictes controls interns. Per motius de seguretat, Infodret elimina la informació concreta remesa pel client o usuari un cop transcorreguts 90 dies des que s’hagi fet innecessària. Si el client o usuari desitja conservar una còpia d’aquesta informació, haurà d’imprimir i guardar-la pels seus propis mitjans.

Recomanem al client o usuari que no faciliti a tercers la seva identificació de client o usuari, contrasenya o números de referència que li proporcioni la web. Així mateix, per garantir la protecció del secret professional entre el nostre personal i el client o usuari es preservi en totes les comunicacions, el client o usuari ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a tercers.

12.3. Recollida i utilització de la informació personal

La Web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP que figuren en els arxius ‘log’ per tal d’analitzar les tendències, administrar el lloc i realitzar un seguiment de la utilització del lloc en el seu conjunt. La informació global recollida pot utilitzar per personalitzar la resposta al client o usuari. La web no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

12.4. Cessió d’informació personal a tercers

Infodret i Bufet Tejedor Pérez no venen, cedeixen, ni transmeten de cap manera informació personal dels seus clients o usuaris a tercers. No obstant això, s’ha de tenir en compte el següent:

Infodret pot facilitar a tercers extractes informatius del trànsit al lloc web que no afecten a l’anonimat del client o usuari, amb dades sobre el nombre de visites a una determinada secció del lloc, fluxos i tendències del trànsit, etc.

12.5. Aplicabilitat a altres llocs web

La Web pot contenir enllaços a altres llocs. Cal tenir en compte que la web no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

12.6. Utilització de l’adreça de correu electrònic del client o usuari

Infodret i Bufet Tejedor Pérez, SL poden remetre correus electrònics al client o usuari un cop aquest faciliti la seva direcció i sota les condicions expressament acceptades per ell.

En protecció de la privacitat del client o usuari, aquest disposa de control absolut sobre la recepció d’aquests correus. Així, el client o usuari pot optar per no rebre la major part dels tipus de comunicacions de la web seguint les instruccions que figuren clarament en cada correu electrònic enviat.

Infodret pot posar-se en contacte amb el client o usuari per correu electrònic o telèfon per resoldre dubtes en relació amb qualsevol Servei Jurídic que hagi contractat.

Ofertes especials: Els clients o usuaris poden rebre ocasionalment informació sobre productes i serveis, ofertes especials i butlletins de notícies de Infodret. Els clients o usuaris poden donar-se de baixa d’aquests enviaments.

Correcció / Actualització de la informació personal: Si la informació de registre que el client o usuari faciliti és errònia o ha canviat, pot corregir-la o actualitzar-la en l’àrea corresponent.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les parts reconeixen que la legislació aplicable al present contracte, i a totes les relacions jurídiques que se’n derivin, serà l’espanyola, per expressa aplicació del que disposa l’article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el que disposa el capítol IV, del títol preliminar del mateix cos legal.