¿Ha traspassat un familiar i vols saber si tenia una assegurança de vida o accident?

El Registre de contractes d’assegurances de cobertura de defunció és un registre públic, dependent del Ministeri de Justícia on la seva finalitat és subministrar la informació necessària perquè pugui conèixer pels possibles interessats si una persona morta tenia contractada una assegurança per defunció, així com l’entitat asseguradora amb la qual ho hagués subscrit, per tal de permetre als possibles beneficiaris dirigir-se a aquesta per constatar si figuren com a beneficiaris i, si escau reclamar de l’entitat asseguradora la prestació derivada del contracte.

¿Quins contractes d’assegurances figuren en el Registre ?.

Els contractes d’assegurança, les dades dels quals han de figurar al Registre, són els relatius a les assegurances de vida amb cobertura de mort i les assegurances d’accidents en què es cobreixi la contingència de la mort de l’assegurat, ja es tracti de pòlisses individuals o col·lectives.

S’exclouen de l’àmbit del Registre:

 1. Les assegurances que instrumenten compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris regulats en el Reial Decret 1588/1999, de 15 d’octubre.
 2. Les assegurances en què, en cas de mort de l’assegurat, coincideixin el prenedor i el beneficiari.
 3. Els contractes subscrits per mutualitats de previsió social que actuïn com a instrument de previsió social empresarial, mutualitats de professionals col·legiats i mutualitats l’objecte exclusiu sigui atorgar prestacions o subsidis de docència o educació.

¿Quines dades conté el Registre?

Dades identificatives de la persona assegurada:

 • Nom i cognoms.
 • Número del document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o número del document acreditatiu d’identitat que en cada cas correspongui.

Dades identificatives de l’entitat asseguradora:

 •  Domicili.
 • Denominació social.
 • Clau administrativa amb la que figura inscrita al registre administratiu d’entitats asseguradores i reasseguradores que preveu el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, i la seva normativa reglamentària de desplegament.
 • Codi d’Identificació Fiscal.

Dades identificatives del contracte d’assegurança:

 • Nombre de contracte o referència al Reglament de Prestacions de la Mutualitat de Previsió Social, si s’escau.
 • Tipus de cobertura.

¿Qui pot consultar el Registre?

El Registre de Contractes d’Assegurances de cobertura de defunció és públic i podrà tenir accés al mateix qualsevol persona interessada a obtenir informació sobre si una persona morta tenia contractada una assegurança per a cas de mort i de l’entitat asseguradora amb qui estigui subscrit.

L’accés al Registre només podrà realitzar-se una vegada mort l’assegurat, prèvia acreditació d’aquesta circumstància, i sempre que hagin transcorregut quinze dies des de la data de defunció.

El termini durant el qual estaran disponibles les dades en el Registre serà de cinc anys comptats des de la data indicada en el paràgraf anterior. No obstant això, les dades relatives a contractes les prestacions hagin estat satisfetes per l’entitat o entitats asseguradores s’han de cancel·lar del Registre tan aviat com l’òrgan encarregat de la seva gestió li sigui comunicada aquesta circumstància per l’entitat asseguradora.

El procediment, per a la consulta tradicional és el següent:

 • Obtenir el Model 790 (ja sigui en la pàgina web del Ministeri de Justícia o en alguna de les seves gerències territorials), cal emplenar i pagant la taxa corresponent en qualsevol de les entitats col·laboradores de recaptació tributària.
 • Personar (o fer la petició per correu) en el Registre General d’Actes d’Última voluntat (Pl. Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid) o en alguna Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, conjuntament amb el certificat literal de defunció de la persona de la qual vol obtenir el certificat (només podrà presentar transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de defunció).
 • En el termini de 7 dies màxim el Registre expedirà un certificat amb els contractes vigents i amb quines entitats estan subscrits. Aquests certificats es recolliran de la mateixa forma en què es van sol·licitar (en persona o per correu).
 • Personar-se en l’entitat asseguradora corresponent, per conèixer si ets beneficiari d’aquesta assegurança i, en aquest cas, rebre la indemnització.

Per a més informació posi’s en contacte amb nosaltres a infodret@infodret.cat

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.