Quines despeses són deduïbles pels autònoms en la campanya de la renda 2014?

Per a què les despeses siguin fiscalment deduïbles, han d’estar vinculades a l’activitat econòmica que desenvolupa l’autònom i han d’estar degudament justificades, mitjançant les corresponents factures, rebuts, albarans, etc.

Entre les despeses que els autònoms es poden deduir hi ha les següents:

 • Adquisicions de béns corrents que utilitza l’autònom per a l’exercici de la seva activitat professional (compres de mercaderies, matèries primeres, combustibles, envasos, embalatges, etc)
 • Despeses de personal: Sous i salaris, seguretat social, formació dels treballadors, assegurances d’accident dels treballadors, indemnitzacions per acomiadament, etc.
 • Altes despeses necessàries per a la realització de l’activitat, tals com arrendaments, reparacions i conservació, serveis de professionals independents com notaris i advocats, despeses de transports, primes d’assegurances, serveis bancaris, publicitat, propaganda i relacions publiques, combustibles, material d’oficina, subministraments, etc.
 • Determinats impostos, com el IAE i el IBI.
 • El IVA suportat quan no sigui desgravable mitjançant la declaració de IVA, és a dir, quan no es presenten declaracions trimestrals de IVA i, per tant, no existeixi dret a deduir-se les quotes suportades.
 • Despeses financeres derivades de finançament aliè.
 • Amortitzacions per a poder deduir el import del deteriorament o depreciació de l’immobilitzat material o immaterial relacionat amb l’activitat econòmica.
 • Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials.
 • Primes d’assegurança de malaltia satisfetes per l’autònom per a ell mateix, el seu cònjuge o els fills menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar, amb un màxim de 500€ per persona i any.

DESPESES NO DEDUïBLES

Totes les despeses personals de l’empresari que no estiguin directament relacionades amb l’activitat econòmica no són deduïbles. Entre d’altres:

 1. L’oficina o local utilitzat per a l’activitat quan també s’utilitza com a habitatge. En aquest cas només es podrà deduir el percentatge directament afecte a l’activitat de l’habitatge i de les despeses associades. No es poden passar despeses de reparació de l’habitatge a nom de l’empresa.
 2. En relació al vehicle, l’autònom que compri un cotxe ha de recordar  què només es  pot deduir el 50% del valor d’adquisició, a menys que es pugui justificar que es destina un percentatge superior a l’activitat empresarial.
 3. Les despeses associades a l’ús del vehicle, com reparacions, manteniment, combustibles, assegurances, etc,  només podran ser deduïdes integrament quan l’autònom es dediqui a activitats de transport. Els demés autònoms només podran deduir-se aquestes despeses fins un 50%.
 4. No s’han de declarar les subvencions, ja que han de ser reflectides com a ingressos en la declaració de la renda dels autònoms beneficiaris.
 5. Les sancions, recàrrecs de constrenyiment per presentacions fora de termini i multes tampoc desgraven.
 6. Les despeses de viatge no relacionades amb l’activitat com les vacances familiars tampoc són una despesa deduïble.
 7.  Els tickets de gasolina, rebuts de menjars, etc, si no pot ser acreditada la identitat, ja que per ser deduïbles és necessari disposar de factura a nom de l’autònom.
0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada